Dopravní fakulta Jana Pernera

KOMPLETNÍ nabídka expertních, konzultačních a servisních činností je k nalezení v tomto dokumentu. Stručný výňatek je níže.

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky

 • Měření jízdních vlastností silničních vozidel;  řešení úloh, zaměřených na jízdní vlastnosti a stabilitu vozidel,
 • Deformačně-napěťové analýzy pneumatik a specifických kompozitů s elastomerovou matricí s návrhem výpočtových modelů,
 • Hodnocení bezpečnostního potenciálu vozového parku silničních vozidel, predikce následků dopravních nehod,
 • Problematika ekologické likvidace autovraků – zařízení k demontáži, technologie demontáží, kapacitní výpočty demontážních pracovišť a linek,
 • Měření a simulační výpočty jízdních a vodících vlastností kolejových vozidel,
 • Tribotechnická diagnostika a zkoušení provozních hmot,
 • Aplikace environmentálních systémů řízení a metod hodnocení rizik v prostředí reálných firem,
 • Diagnostika vibrací a hluku strojů a zařízení,
 • Modelování, projektování a provoz systémů přenosu výkonu a jejich systému řízení.

Zkušební laboratoř AL DFJP (akreditovaná ČIA, č. 1472) provádí akreditované a neakreditované zkoušky v oblastech

 • Zatěžovací zkoušky mostů,
 • Měření hluku v mimopracovním prostředí,
 • Měření zrychlení za účelem zjištění jízdních vlastností kolejových vozidel,
 • Tenzometrická měření ocelových konstrukcí,
 • Měření jízdních obrysů kol dvojkolí a příčných profilů hlav kolejnic za účelem vyhodnocování kontaktní geometrie dvojkolí – kolej.

Katedra technologie a řízení dopravy

 • Problematika teoretických aspektů v rámci technologie dopravy, aplikace metod operačního výzkumu a modelování v dopravních procesech, kvalitě dopravních procesů, oblasti dopravního inženýrství a územního plánování, řízení jednotlivých druhů dopravy, včetně jejich integrace,
 • Oblast podmínek provozování silniční, drážní a letecké dopravy, aplikace aspektů technologie a řízení dopravy v praxi, řízení dopravy v krizových situacích a tvorba bezbariérového prostředí v systému veřejné osobní dopravy,
 • Problematika technologických a logistických procesů v jednotlivých druzích dopravy – technologie ložných a skladových operací, přepravní systémy v kombinované přepravě.


Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

 • Realizace a vyhodnocení dopravních průzkumů
 • Realizace a vyhodnocení marketingových průzkumů se zaměřením na odvětví dopravy, elektronických komunikací a poštovních služeb
 • Tvorba marketingové koncepce firem z oblastí dopravy, elektronických komunikací a poštovních služeb,
 • Konzultační činnost z oblasti managementu, managementu kvality a krizového managementu pro firmy z odvětví dopravy, elektronických komunikací a poštovních služeb,
 • Pomoc s přípravou evropských projektů a aktivní spolupráce s firmami na projektech zaměřených do oblasti dopravy, elektronických komunikací a poštovních služeb
 • Konzultační činnost z oblasti ekonomiky – posouzení investic, zpracování Cost-benefit analýzy apod.,
 • Znalecká činnost v oblasti dopravy a ekonomiky,
 • Zajištění přednášek a školení zaměstnanců z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu a logistiky v dopravě, elektronických komunikací a poštovních služeb
 • Pořádání seminářů pro zaměstnance - Leadership, Koučování a Teambuilding
 • Zajištění ediční a propagační činnosti pro firmy z oblasti dopravy, elektronických komunikací a poštovních služeb

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě

 • V oblasti automobilní techniky a autotroniky: měření výkonu dvoukolových vozidel do 100 kW na válcovém dynamometru, tvorba počítačových modelů spalovacích motorů a hybridních pohonů,
 • V problematice elektrických pohonů: měření a analýzy v oblasti elektrických strojů a výkonové elektroniky, návrh a aplikace řídících struktur pro trakční pohony.

Katedra dopravního stavitelství

 • Posuzování a stanovení příčin a odpovědností při mimořádných, havarijních situacích (stavech) nosných konstrukcí, např. liniových dopravních staveb,
 • Posuzování a expertní znalecká činnost při stanovení vlivu dopravních staveb na sedání povrchu a z toho vyplývající případná porušení povrchové zástavby,
 • Posuzování havarijních stavů geotechnických staveb, jako je např. stabilita svahů, zářezů nebo sedání podloží,
 • Posuzování případných mezních stavů porušení a použitelnosti nosných mostních betonových a ocelových konstrukcí.

Katedra aplikované informatiky v dopravě

 • Tvorba počítačových modelů dopravních a logistických systémů,
 • Tvorba optimalizačního SW.

Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů

 • Řešení problémů materiálově-technologického charakteru, např. svařování vysoce pevných materiálů.