O nás

V dubnu 2012 začal na Univerzitě Pardubice pracovat tým, jehož cílem je vybudovat Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice (CTTZ). 
 

Na základě schváleného projektu "Centrum transferu technologií a znalostí UPa" v rámci OP VaVpI se tak naše univerzita zapojila do moderních trendů spolupráce akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu.

Cíle projektu:

  • zajistit přístup členům naší instituce k plné právní, finanční a komerční podpoře při licenčních jednáních, ochraně duševního vlastnictví, smluvních dohodách a při zakládání spin out firem
  • nastavit celý ekosystém podnikavého prostředí na univerzitě a v regionu, aktivně vyhledávat nové příležitosti spolupráce s průmyslem, budovat síť kontaktů a poskytovat podporu aplikované vědě a výzkumu
  • vytvořit jednoduché a průhledné principy sdílení finančních toků z technologického transferu mezi univerzitou, fakultou a výzkumníkem

Univerzita Pardubice má navíc konkrétní komparativní výhodu unikátnosti některých fakult a výzkumných oblastí v rámci České republiky a má proto šanci a ambice se v mnoha oborech stát centrem pro technologický transfer na celonárodní úrovni.

Základní informace o projektu:

Číslo operačního programu: CZ.1.05
Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 3 – Komercializace a popularizace vědy a výzkumu
Oblast podpory: 3.1. – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.1.00/10.0217
Příjemce: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2015
Výše dotace: celkem 46 833 204 Kč; z toho z rozpočtu EU 39 808 223,40 Kč, ze státního rozpočtu ČR 7 024 980,60 Kč

Odkaz na internetové stránky OP VaVpI.

 

 


Prostřednictvím projektu "Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice" v rámci OP VVV univerzita pokračuje v nastavených trendech podpory spolupráce akademické a aplikační sféry a dále je rozvíjí. 

Cílem projektu je rozvoj Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) jako nepostradatelného partnera výzkumných pracovníků a průmyslu, zvyšování odborných kompetencí pracovníků CTTZ, motivace a vzdělávání výzkumných i dalších pracovníků Univerzity Pardubice v oblasti transferu technologií a rozvoj partnerství s relevantními subjekty z aplikační sféry.

Hlavní cíle projektu:

  • specializované vzdělávání pracovníků univerzity v transferu technologií a ochraně práv duševního vlastnictví
  • rozvoj transferových procesů na univerzitě a aktivit směrem k výzkumným pracovníkům
  • rozvoj vztahů s aplikační sférou.


Základní informace o projektu:

Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Výzva: Výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP
Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629
Název projektu: Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice
Příjemce: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2021
Výše dotace: celkem 21 902 745,90 Kč (z toho z rozpočtu EU 18 617 334,01 Kč; ze státního rozpočtu ČR 2 190 274,59 Kč; vlastní zdroje/spolufinancování 1 095 137,30 Kč)