« Zpět

Jak se budou soutěžní příspěvky hodnotit

Porotci budou hodnotit soutěžní příspěvky podle následujících kritérií:

  • Úroveň prověření trhu a odhadu tržního potenciálu (Nakolik relevantně soutěžící odhaduje potenciál trhu pro svůj produkt nebo službu. Jak je zmapována konkurence a odhadnuty cílové příjmové skupiny pro produkt nebo službu. Je průzkum trhu dostatečně reálný?)
  • Inovativnost nebo originalita projektu (Nakolik je podnikatelský záměr novátorský a vstupuje buď do nové oblasti, nebo vytváří originální přístup k řešení stávajících situací.)
  • Obchodní strategie (Jaký mají uvažované distribuční kanály tržní potenciál. Odpovídají uvažované marketingové nástroje záměru projektu? Nakolik jsou postihnuta možná rizika a stanoveny cesty k jejich minimalizaci?)
  • Finanční plán (Nakolik je finanční plán reálný z hlediska návratnosti a získání vstupních investic.)
  • Potenciál dalšího rozvoje (Má projekt potenciál růstu na národní nebo nadnárodní úroveň. Bude vytvářet nová pracovní místa? Je projekt významný pro pardubický region?)

Kritéria budou hodnocena na desetistupňové škále, větší počet bodů znamená lepší úroveň.

Každý z příspěvků bude hodnocen třemi porotci a body za hodnocení se sčítají.

Finalisté budou prezentovat své příspěvky během finálového večera, přičemž úroveň prezentace bude hodnocena tentokrát všemi porotci. Vždy jedno nejvyšší a jedno nejnižší hodnocení se škrtne, zbylé se sečtou a přičtou k bodům z předešlého hodnocení. Tím bude stanoveno konečné pořadí soutěžních příspěvků.