Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (poskytovatel - Technologická agentura České republiky, dále jen TA ČR)

Projekt "Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice" (č. TG02010058) je řešen 
s finanční podporou TA ČR.

Níže uvedené informace vyplývají ze zadávací dokumentace a všeobecných podmínek TA ČR, ze znění přijatého projektového návrhu a uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory a z interních směrnic Univerzity Pardubice (UPa).

 

Cíl projektu

Dílčí projekty proof-of-concept jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Tyto výsledky musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění. Podpořené mohou být pouze aktivity aplikovaného výzkumu/experimentálního vývoje, které nejsou financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

 

Způsob realizace projektu na UPa

UPa získala v rámci 2. veřejné výzvy programu GAMA (TA ČR) finanční podporu pro roky 2015 - 2019 ve výši max. 20 415 500 Kč, kterou postupně rozdělí mezi dílčí projekty realizované na jednotlivých pracovištích UPa.

Celkovou koordinaci a administraci projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice", včetně komunikace s poskytovatelem finanční podpory a Radou pro komercializaci, zajišťuje Centrum transferu technologií a znalostí UPa (CTTZ), za realizaci konkrétních dílčích projektů (tj. finanční vypořádání poskytnuté podpory, vč. pokrytí případných nezpůsobilých nákladů, dosažení plánovaných výsledků a výstupů, vč. dodržení harmonogramu aktivit) nesou odpovědnost pracoviště UPa zapojená do dílčích projektů, resp. hlavní řešitelé projektů. CTTZ se zároveň podílí na komercializaci výsledků dílčích projektů.

Rozhodovací pravomoce má v případě aktivit proof-of-concept Rada pro komercializaci (dále Rada), která je v souladu se Směrnicí UPa č. 1/2014 jmenována rektorem a je složena ze zástupců univerzity, aplikační a finanční sféry (podniky, banky, fondy rizikového kapitálu apod.), přičemž zástupci univerzity mohou tvořit maximálně 50 % členů této Rady.

Rada hodnotí předložené projektové návrhy a doporučuje je rektorovi UPa k přijetí, na základě kvartálních průběžných zpráv rozhoduje o pokračování či předčasném ukončení projektů (v případě, kdy nebudou v dostatečné míře naplňovány předem plánované a schválené kroky), rozhoduje o změnách v projektu navržených řešitelem, dále schvaluje závěrečnou zprávu dílčího projektu a roční zprávy o udržitelnosti projektů předkládané po dobu 5 let po ukončení financování dílčího projektu z prostředků programu GAMA.

CTTZ zajišťuje příjem projektových žádostí v modulu IGS (vč. jejich následné evidence v modulu Granty a projekty), jejich revizi a předložení Radě a poskytovateli (TA ČR) k hodnocení. Po schválení dílčích projektů Radou, rektorem a poskytovatelem se podílí na jejich administraci a dohlíží na dodržování stanovených pravidel při jejich realizaci a financování. Ve spolupráci s řešiteli dílčích projektů předkládá Radě nejméně jednou za tři měsíce průběžnou zprávu o průběhu jejich řešení a dosahovaném pokroku, návrhy na změny v projektu, dále závěrečné zprávy a zprávy o udržitelnosti dílčího projektu.

 

Podmínky poskytnutí podpory dílčím projektům

Podporované aktivity dílčích projektů musí reálně směřovat k výsledkům typu:

o    patent;

o    průmyslový a užitný vzor;

o    prototyp, funkční vzorek;

o    poloprovoz, ověřená technologie;

o    software;

o    zkušební série;

o    materiál s ověřenými vlastnostmi;

o    metodika s ověřenými vlastnostmi;

o    uzavřená licenční smlouva;

o    založená start-up nebo spin-off společnost;

o    počet dalších uzavřených smluv souvisejících s transferem duševního vlastnictví v oblasti výzkumu,

jichž bude dosaženo ještě v době řešení projektu či v krátké době po ukončení jeho financování.

Každý dílčí projekt musí mít předem jasně definovaný výsledek VaV, způsob jeho ochrany a plán komercializace, které budou pro předkladatele závazné. Tyto výsledky budou následně nabídnuty všem zájemcům o komercializaci za stejných podmínek.

Řešitel dílčího projektu je povinen postupovat v souladu podmínkami poskytovatele, vč. podmínek uvedených v dokumentu „Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR", a podmínkami přijatého projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice" (tj. mimo jiné kvartálně předkládat zprávu o čerpání finančních prostředků a postupu prací na projektu).

 

Způsobilé náklady dílčích projektů (míra podpory: 100% uznaných nákladů)

PŘÍMÉ

·         osobní náklady – na VaV zaměstnance, akademické pracovníky, pomocný personál, DPP doktorandů/studentů apod. (pracovní úvazek, DPP, DPČ, odměny pouze v návaznosti na pracovní úvazek);

·         náklady nebo výdaje na služby (subdodávky) – náklady spojené s přeneseným výzkumem, který nemůže příjemce zajistit vlastními silami, maximálně do výše 20 % celkových způsobilých nákladů (např. služby akreditovaných laboratoří, kompletace ve speciálním prostředí, testování funkčního vzorku); 

·         ostatní přímé náklady

o    náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou výsledkem projektu (zejména související poplatky, překlady, rešerše, náklady na patentového zástupce) a náklady na ochranu již vznesených práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení projektu;

o    další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, zásoby, služby (mimo služeb přeneseného výzkumu) a drobný hmotný a nehmotný majetek;

o    náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného při řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití,

o    část odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který nebyl pořízen z veřejných prostředků, ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu;

o    cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (náklady na pracovní pobyty, konferenční poplatky), a s tím spojené cestovní náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu, tj. zejména je naplněna podmínka aktivní účasti na pracovní cestě, anebo pracovní cesta je již deklarována ve schváleném návrhu projektu;

o    stipendia uvedená v § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), resp. jeho poměrnou část, pokud student provádí činnost podle tohoto ustanovení i mimo příslušný projekt.

NEPŘÍMÉ

·         nepřímé náklady – administrativní náklady, náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby atp., stanoveno jako max. 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů dílčího projektu v příslušném roce (tzv. „flat rate")

 

- jedná se výhradně o neinvestiční prostředky

- veškeré faktury jsou v projektech uplatňovány včetně DPH (režim DPH „0")

- majetek pořízený z prostředků projektu nesmí být využíván pro doplňkovou činnost ani odprodán po dobu 3 let od ukončení financování projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice"

- nelze uplatnit tzv. vnitrofaktury

 

Hodnocení projektů

Interní evaluace a výběr dílčích projektů na UPa bude probíhat do 60 dnů od uzavření výzvy k podání návrhů dílčích projektů.

·         CTTZ provede do 15 dnů revizi Krycích listů, nekompletní či nedostatečně vyplněné projektové návrhy budou vyřazeny.

·         Revidované Krycí listy dílčích projektů budou během následujících 30 dnů hodnoceny Radou pro komercializaci dle formuláře „Hodnocení dílčího projektu proof-of-concept v rámci programu GAMA". CTTZ na základě těchto hodnocení zpracuje výsledné hodnocení každého dílčího projektu.

·         Na základě souhrnného hodnocení rozhodne Rada o pořadí návrhů dílčích projektů z hlediska kvality. Rada má právo s ohledem na výši alokace pro danou interní výzvu (a na rozdělení prostředků projektu „Podpora aktivit proof-of-concept na Univerzitě Pardubice" do jednotlivých let) provést krácení či jinou úpravu rozpočtu. Pokud dojde k úpravě rozpočtu dílčího projektu, jeho předkladatel bude vyzván k vyjádření, zda je v tato úprava akceptovatelná či zda od řešení projektu ustupuje.

·         Rada vybrané projekty doporučí rektorovi UPa k přijetí.

·         Po schválení rektorem budou vybrané projekty předány poskytovateli (TA ČR) ke konečnému schválení. Finanční podporu získají jen projekty s kladným vyjádřením poskytovatele, případné připomínky a doporučení k projektovým návrhům ze strany poskytovatele jsou pro předkladatele dílčích projektů závazné a musí být zapracovány před začátkem realizace projektů.

·         Projektový manažer CTTZ informuje řešitele projektů o přijetí/nepřijetí jejich projektového návrhu. Výsledky dané interní výzvy budou také zveřejněny v modulu IGS a na webových stránkách CTTZ.