« Back

Projekt „Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice“

Centrum transferu technologií a znalostí UPa (CTTZ) se zabývá zejména komercializací výsledků vědy a výzkumu. „Zjednodušeně lze říci, že se snažíme budovat mosty mezi výzkumem na univerzitě a aplikační sférou. Pomáháme akademickým a vědeckým pracovníkům úspěšně realizovat případy spolupráce s podniky. Zároveň jsme kontaktním místem pro firmy a instituce, které se na nás obracejí se svými poptávkami," říká ředitel CTTZ Ing. Michal Svoboda. Donedávna se pracovníci Centra soustředili zejména na právní pomoc při sjednávání smluv, správu portfolia duševního vlastnictví univerzity, administrativní podporu tzv. doplňkové činnosti a v neposlední řadě na komercializaci konkrétních výsledků vědy a výzkumu – mj. prostřednictvím podpory projektů Proof-of-concept financované z programu TA ČR GAMA. Od 1. 4. 2017 navíc zahájili realizaci projektu Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na UPa, r. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629, který se podařilo získat z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy „Budování expertních kapacit – transfer technologií". Projekt Univerzity Pardubice se umístil na 8. místě z 26 hodnocených žádostí o podporu. Získané finanční prostředky (celkem téměř 22 mil. Kč) umožní Centru rozšířit jeho aktivity jak ve směru k akademickým pracovníkům univerzity, tak ve směru jejich spolupráce s podniky.

Co už v CTTZ děláme?

Abychom plně popsali portfolio našich služeb pro akademické pracovníky i firmy, musíme nejprve zmínit, jaké základní způsoby spolupráce jsou vlastně v současné době možné. V principu existují tři základní formy spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou:

1) Kolaborativní výzkum (projekty TAČR, rezortní programy), tj. přímá spolupráce mezi vědcem a  firmou, jejímž výsledkem je společně vytvořený produkt/technologie.

2) Doplňková činnost, tj. vědec poskytne firmě plnění ve formě smluvního výzkumu, poradenství či provádění odborných činností, jako je např. testování či provádění analýz. V principu tedy univerzita realizuje zakázky za tržní cenu.

3) Prodej licencí k patentům, užitným vzorům či know-how, zde se jedná o situaci, kdy vědec vytvoří zajímavý výsledek s potenciálem uplatnění v praxi a CTTZ pomáhá hledat partnera pro jeho komercializaci, kterému nabídne licenci k výkonu práv z průmyslového vlastnictví za  smluvený poplatek.

CTTZ se zabývá všemi zmíněnými formami spolupráce a poskytuje zaměstnancům Univerzity Pardubice administrativní podporu, právní servis a asistenci při vyhledání potenciálních komerčních partnerů a obchodních jednáních a další služby, jež napomohou hladkému průběhu případu s výhledem na úspěšné ukončení či další  pokračování spolupráce. Mimo to organizuje vzdělávací semináře zaměřené na ochranu duševního vlastnictví a témata vztahující se ke komercializaci výsledků VaV.

Jaké další služby budeme do budoucna poskytovat?

Díky projektu OP VVV Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na UPa má CTTZ od 1. 4. 2017 možnost posílit některé důležité oblasti své činnosti. Část prostředků je určena na rozšíření týmu Centra a zvyšování odborné kvalifikace jeho pracovníků. Dále se budeme soustředit  na rozvoj interních procesů v oblasti správy duševního vlastnictví, vč. úprav informačního systému. Důležitou součástí projektu je také podpora spolupráce s aplikační sférou, resp. s konkrétními společnostmi, které jsou potenciálními odběrateli VaV výsledků univerzity. To ve svém důsledku umožní nárůst objemu i kvality aktivit transferu technologií na Univerzitě Pardubice," říká Ing. Svoboda.

Dále bude CTTZ rozšiřovat své aktivity v oblasti organizace vzdělávacích kurzů a seminářů týkajících se transferu technologií pro akademické, vědecké a administrativní pracovníky, jejichž témata budou vycházet z konkrétních potřeb jednotlivých pracovišť. Zároveň se do budoucna více zaměří na úspěšné případy transferu technologií na Univerzitě Pardubice a bude je prostřednictvím rozhovorů s úspěšnými řešiteli aplikovaného výzkumu a článků o  nejnovějších výsledcích spolupráce s firmami prezentovat jako tzv. success stories. Centrum také rozšíří své portfolio činností o marketingové aktivity směrem k firemním partnerům vně univerzity.

Máte zkušenost s prováděním důkladné patentové rešerše? Víte, co znamená publikovat v rámci „open access" nebo k čemu slouží veřejné licence „creative commons"? Víte, na co si dát pozor při nastavování podmínek užívacích práv k výsledku, který vyvíjíte společně s firmou v rámci kolaborativního výzkumu? Pokud jste alespoň jedenkrát odpověděli NE, vyhledejte si termíny připravovaných vzdělávacích kurzů, které budou prezentovány na  Portálu vzdělávání zaměstnanců i na webových stránkách CTTZ.

Díky získaným finančním prostředkům na podporu komercializace bude CTTZ  mj. schopno pomoci vědeckým pracovníkům s prezentací jejich odborných výstupů na vybraných konferencích, výstavách a veletrzích v ČR i v zahraničí. A pomůže jim zajistit odpovídající úroveň prezentace.

Cílem CTTZ je podpořit povědomí o možnostech uplatnění aplikovaného výzkumu na Univerzitě Pardubice a pomoci akademickým a vědeckým pracovníkům v navazování kontaktů s komerční sférou. Projekt bude na pracovišti realizován do konce března 2021.

Autor: Mgr. Andrea Nogová