« Zpět

Pravidla soutěže

A. Soutěž je určena výlučně pro studenty Univerzity Pardubice, všech forem a typů studia, včetně zahraničních studentů. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci – fyzické osoby starší 18 let nebo soutěžní týmy, ve kterých alespoň jeden člen dovršil 18 let nejpozději v den uzávěrky této soutěže. V průběhu soutěže se osoby v soutěžních týmech nemohou měnit.

V přihlášce musí být jasně uvedeno, kdo bude prezentovat příspěvek v případě postupu týmu do finále. Svým přihlášením do soutěže soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a ostatními podmínkami soutěže uvedenými na webu soutěže. Každý zájemce o účast v soutěži musí zaslat soutěžní příspěvek vypracovaný dle doporučené osnovy soutěžního příspěvku e-mailem na adresu cttz@upce.cz do 31. 12. 2013. ve formátu doc. nebo pdf. a zároveň v tištěné podobě přes podatelnu Univerzity Pardubice adresované Centru transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Nedílnou součástí příspěvku je podepsané Prohlášení soutěžícího. E-mailem bude soutěžícímu zaslána potvrzující zpráva o přijetí příspěvku do soutěže.

B. Předmětem soutěže jsou soutěžní příspěvky ve formě podnikatelského záměru podle doporučené osnovy příspěvku. Přihlásit je možné libovolný inovativní podnikatelský záměr či nápad, který dosud nebyl realizován, nebo v době zaslání soutěžního příspěvku ještě neuplynul 1 rok od jeho uvedení na trh.

C. Doporučená osnova soutěžního příspěvku, maximální rozsah jednotlivých bodů

 • Stručná charakteristika a popis podnikatelského záměru. Max. 500 znaků včetně mezer. Tento úvod se stane součástí presentačních materiálů k soutěži.
 • Informace o zpracovateli, případně realizačním týmu. 
  Jméno a příjmení každého člena týmu, fakulta, forma (prezenční, kombinovaná) a typ (bakalářské, magisterské, doktorandské) studia, kontaktní údaje, email, telefon. Jméno člena týmu, který bude prezentovat soutěžní příspěvek v případě postupu do finále.
 • Podnikatelský záměr
  • Popište službu nebo produkt, který hodláte komercializovat (max. 2.500 znaků)
  • Popište uvažovaný trh, cílové segmenty trhu a jednotlivé cílové skupiny, odhadněte finanční objem trhu, který vaše služba nebo produkt hodlá oslovit. (max. 2.500 znaků)
  • Co odlišuje Váš produkt od dostupných produktů na trhu, pokud se jedná o nový produkt nebo službu, popište v čem je Váš produkt inovativní a jak si vytvoří dostatečné místo na trhu (max. 2.500 znaků)
  • Marketingový mix. Popište marketingové nástroje, které hodláte využívat. (max. 2.500 znaků).
  • Popište distribuční kanály a předpokládaný vývoj prodeje v rozmezí prvních dvou let (max. 2.500 znaků)
  • Finanční plán. Odhadněte náklady a výnosy v prvních dvou letech vč. nutných investic. Dokumentujte tabulkou nebo grafem (tabulka + max. 2.500 znaků)
  • SWOT analýza podnikatelského záměru. (max. 2.500 znaků)
  • Přílohy (nákresy apod… v pdf.)

Formát: „doc." nebo „pdf."

D. Prohlášení soutěžícího, prohlášení porotce

Prohlášení soutěžícího

Prohlašuji, že práce, kterou předkládám do soutěže jako svůj podnikatelský záměr, je mým vlastním dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo mým původním technickým řešením ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení odborného porotce o nestrannosti a mlčenlivosti

Prohlašuji, že funkci odborného porotce budu vykonávat svědomitě a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně a objektivně. Dále prohlašuji, že se výkonem této funkce nedostanu do střetu zájmů a nezneužiji výkon této funkce k získání jakéhokoli prospěchu vlastního či cizího.
Beru na vědomí, že veškeré skutečnosti a informace, které mi budou pořadatelem soutěže poskytnuty a se kterými se seznámím při výkonu své funkce, jsou důvěrné a pořadatel soutěže má zájem na jejich utajení. Zavazuji se, že žádnou z výše uvedených informací či skutečností nepředám, neposkytnu a jiným způsobem nezneužiji ku prospěchu vlastnímu či cizímu. Dále prohlašuji, že s veškerými osobními údaji, ke kterým mi bude při výkonu funkce umožněn přístup, naložím v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

E. Univerzita Pardubice jako pořadatel soutěže zaručuje zachování důvěrnosti veškerých poskytnutých informací, zejména co se týká obsahu přihlášek. Na veškeré podané přihlášky bude pohlíženo jako na důvěrnou informaci a v tomto režimu bude s přihláškami nakládáno. Přihlášky budou zpřístupněny výlučně členům poroty a nebudou poskytnuty jiným osobám, ať již fyzickým nebo právnickým, interním nebo externím osobám. Členové poroty jsou o způsobu nakládání s přihláškami písemně poučeni.

Kritéria hodnocení soutěžních příspěvků najdete zde.